Monday, October 30, 2017

Book Review by Professor Polyvia Parara

Recently, Dr. Polyvia Parara, of the University of Maryland, Modern Greek Studies Program, read the Greek translation of my book THE GREEK MAIDEN AND THE ENGLISH LORD.  She has written a book review in Greek, and I have translated it into English. I am including both the Greek version and the English version of her reviews below:

GREEK VERSION:
Βιβλιοκρισία της Πολυβία Παραρά για το μυθιστόρημα της συγγραφέως Πάττι Αποστολίδες «Η Ελληνίδα Κόρη και ο Εγγλέζος Λόρδος».

Το ιστορικό μυθιστόρημα της Πάττι Αποστολίδες «Η Ελληνίδα Κόρη και ο Εγγλέζος Λόρδος»
 επιτυγχάνει να μεταφέρει τον αναγνώστη στα ήθη και τον τρόπο ζωής των βρετανών αριστοκρατών του δέκατου ένατου αιώνα, σκιαγραφώντας κυρίως την αγγλική επαρχία. Συγχρόνως αναφέρεται και στην περίοδο της επανάστασης του Εικοσιένα, αναφέροντας  περιορισμένες πτυχές της ιστορικής ελληνικής πραγματικότητας, όπως για παράδειγμα την ανάμειξη και παρουσία ξένων δυνάμεων μεταξύ των Ελλήνων στη διάρκεια του Αγώνα, την πώληση των αιχμαλώτων ως σκλάβων από τους Οθωμανούς, τις νομάδες των τσιγγάνων στο περιθώριο των ιστορικών γεγονότων. Η  συγγραφέας εστιάζει περισσότερο σε αφηγήσεις που σχετίζονται άμεσα με την πλοκή του έργου της, σκιαγραφώντας το ιστορικό πλαίσιο, χωρίς να έχει ως στόχευση την εκτενέστερη  ανασύνθεση ή σκιαγράφηση των ιστορικών γεγονότων και περιβαλλόντων αυτών καθεαυτών. 

Ο χρόνος της Ιστορίας είναι τα έτη 1831- 1837. Για  το νεοσύστατο ελληνικό κράτος είναι τα δύο τελευταία χρόνια της διπλωματικής ρύθμισης του Ελληνικού Ζητήματος και τα πρώτα χρόνια της Βαυβαροκρατίας  του Όθωνα, ενώ για την Βρετανική Αυτοκρατορία είναι οι παραμονές των σημαντικών  συνταγματικών μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο των ευρύτερων ευρωπαϊκών μεταρρυθμίσεων των δεκαετιών 1830-1840. Συνακόλουθα στο επίκεντρο της αφήγησης βρίσκονται  οι εξελίξεις στην αγγλική κοινωνία που σφραγίζονται από γάμους  πλουσίων αστών  με ευγενείς.

Το κύριο σκηνικό της ιστορίας τοποθετείται στην αγγλική ύπαιθρο λίγες ώρες απόσταση από το Λονδίνο: στο Παρθεναγωγείο/οικοτροφείο Γκρεϋστόουν  Μάνορ, στον πύργο   του λόρδου  Πιτέρμπορο και στην έπαυλη των Μοντγκόμερυ. Στα οικήματα αυτά κυρίως περιγράφονται οι δευτερεύοντες χαρακτήρες της αφήγησης με τις αρετές και τις αδυναμίες τους καλύπτοντας  ένα μεγάλο  φάσμα των χαρακτήρων στην κοινωνία. Ο πίνακας της Παττι Αποστολίδες είναι πλήρης συμπεριλαμβάνοντας καλοπροαίρετους χαρακτήρες, ηθικούς , ενάρετους , καλοσυνάτους, αληθινούς, αλληλλέγγυους αλλά και  αδίστακτους, σκληρούς, ανήθικους, συμφεροντολόγους, ιδιοτελείς, απαντεώνες, ρηχούς, συμβατικούς. Αυτός ο καμβάς χαρακτήρων με τις  πράξεις τους και τις επιλογές τους αναδεικνύει  τις ιδιαίτερες χάρες και  ιδιότητες του κεντρικού  χαρακτήρα, της  Λίλης Μοντγκόμερυ, που σκιαγραφείται στην αφήγηση ως σχεδόν ένας τέλειος χαρακτήρας πρότυπο. 

Η νεαρή Λίλη συνδυάζει την ελευθερία, τον αυθορμητισμό και την ευθύτητα των τσιγγάνων που την ανέθρεψαν χωρίς συμβάσεις και υποκρισία  μαζί με την ευγένεια της καταγωγής της και την ευγενή φύση του χαρακτήρα της που ενισχύθηκε από την εκπαίδευσή της στο παρθεναγωγείο. Η Ελληνίδα κόρη είναι ενάρετη, αθώα, γεμάτη καλοσύνη, αξιοπρέπεια και κατανόηση, με πίστη στην φιλία, με μια εξαιρετική αντοχή που πηγάζει από τον εσωτερικό της κόσμο και  με μια γοητευτική ενσυναισθητική δύναμη που ελκύει τους ενάρετους ανθρώπους κοντά της.

Μέσα από τον χαρακτήρα της Λίλης η συγγραφέας παρουσιάζει την κοσμοθεωρία της για την ζωή, χαρίζοντας αισιοδοξία στους αναγνώστες της και ενισχύοντας την πεποίθηση της συγγραφέως για την  δύναμη της Αρετής και το Καλού. Πιο συγκεκριμένα, πίσω από τα γεγονότα της αφήγησης λανθάνει η βαθύτερη πεποίθηση ότι ο ενάρετος χαρακτήρας θα δικαιωθεί από την ζωή αντεπεξερχόμενος τις φοβερές δοκιμασίες, αδικίες και απογοητεύσεις. Ο άνθρωπος που αντλεί δύναμη από την ηθική του συγκρότηση και την υψηλή συγκίνηση του πνεύματός  του παραμένει αταλάντευτος στα χτυπήματα της ζωής  ως προς την ακεραιότητα του χαρακτήρα του, ώστε να προάγει με  αυτή την στάση του την ζωή του και την κοινωνία του.  

Ο αφηγηματικός τρόπος που επιλέγει η συγγραφέας για να υπηρετήσει αυτό το περιεχόμενο είναι  η τεχνοτροπία της μηδενικής εστίασης, δηλαδή η παρουσίαση της αφήγησης σε τρίτο πρόσωπο από έναν παντογνώστη αφηγητή, που δεν αποτελεί ήρωα της ιστορίας. Η Πάττι Αποστολίδες συνδυάζει αυτή την επιλογή της  μηδενικής εστίασης με την ένταξη εκτενών διαλογικών μερών  όπου οι ήρωες διαλεγόμενοι  μεταξύ τους προσδίδουν ζωντάνια και αμεσότητα στην αφήγηση τον ακροατή /αναγνώστη. «Ακούγοντας» ο αναγνώστης του ήρωες της ιστορίας, μπαίνει μέσα στην ιστορία  και  γίνεται συμμέτοχος της αφήγησης. 

Καταλήγοντας, το μυθιστόρημα της συγγραφέως Πάττι Αποστολίδες είναι έργο φροντισμένο στην έρευνα , το περιεχόμενο και την γραφή και κυρίως πετυχαίνει στις δύο πιο σημαντικές αρετές της μυθιστορηματογραφίας, δηλαδή να πετύχει την συναρπαστικότητα στην ανάγνωση και  να εξυψώσει τον αναγνώστη εμπνέοντάς τον για μια  ζωή αληθινή με νόημα και σκοπό. 

Παραρά Πολυβία, PHD
University of Maryland
Department of Classics

ENGLISH VERSION:
Patty Apostolides' historical novel The Greek Maiden and the English Lord succeeds in conveying to the reader the nineteenth-century nobility and lifestyle of the British aristocrats, outlining mainly the English province. At the same time it refers to the period of the Revolution of 1821, mentioning limited aspects of historical Greek reality, such as the involvement and presence of foreign forces among the Greeks during the struggle, the sale of the captives as slaves by the Ottomans, the nomads of the gypsies in the margin of historical events. The author focuses more on narratives directly related to the plot of her work, outlining the historical context, without aiming at the more extensive reconstruction or outline of historical events and environments themselves. The history is in the years 1831-1837; for the newly established Greek state, this includes the last two years of the diplomatic settlement of the Greek question and the first years of King Otto’s rule; for the British Empire, it covers the eve of the important constitutional reforms within the wider European reforms of the 1830-1840 decade. Consequently, the story is about the developments in English society that are sealed by weddings of wealthy bourgeois with nobles. The main backdrop of history is placed in the English countryside a few hours away from London: the Greyston Manor Girls' Boarding School, the Peterborough and the Montgomery Mansions. These houses mainly describe the secondary characters of storytelling with their virtues and weaknesses, covering a wide range of characters in society. Patty Apostolides' painting is complete, including good-natured characters, moral, virtuous, true, interdependent, and also unscrupulous, harsh, immoral, interest-oriented, selfish, responsible, shallow, and conventional. This character canvas with their actions and choices highlights the particular charms and qualities of the central character, Lily Montgomery, outlined in narration as almost a perfect character pattern.

Young Lily combines the freedom, spontaneity and righteousness of the gypsies who nurtured her without contracts and hypocrisy along with the kindness of her origin and the noble nature of her character who was strengthened by her education at the girls' school. The Greek daughter is virtuous, innocent, full of goodness, dignity and understanding, with faith in friendship. She has an exceptional endurance that stems from her inner world, and holds a charming, empowering power that attracts the virtuous people close to her.

Through Lily’s character, the author presents her worldview for life, giving optimism to her readers and reinforcing the writer's conviction for the power of Virtue and Good. More specifically, behind the narrative events, the deeper belief that the virtuous character will be justified by life is overwhelming with the terrible trials, injustices and frustrations. The man who draws strength from his moral composition and the high emotion of his spirit remains unwavering in the blows of life as to the integrity of his character, in order to promote his life and his society with this attitude.

The narrative way the author chooses to serve this content is the zero-focus technique, that is, the narrative presentation of a third person by an omniscient narrator who is not a hero of history. Patty Apostolides combines this option of zero focus with the inclusion of extensive interactive parts where the heroes chosen by each other give vividness and immediacy to telling the listener / reader. "Listening to" the reader of the heroes of history, he enters history and becomes part of narration.

In conclusion, the novel of the author, Patty Apostolides, is a work devoted to research, content and writing, and especially to the two most important virtues of fiction, namely to achieve fascination in reading and to excite the reader by inspiring him/her for a meaningful, meaningful life and purpose.

No comments: